Logo_cechu_logistického

Cechovácia je dnes!
06.11.2019

Erb_cechu_logistického
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 CIMG1403 CIMG1405 DSCF0038 DSCF0053 IMG_0770 IMG_0789 IMG_0801 IMG_0821 IMG_0861 IMG_4203 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333 IMG_4368 IMG_4372 IMG_4377 IMG_4526 IMG_4572 IMG_4646 IMG_9085 [1024x768] IMG_9093 [1024x768] IMG_9098 [1024x768] IMG_9148 [1024x768] IMG_9190 [1024x768] IMG_9205 [1024x768] IMG_9264 [1024x768] IMG_9317 [1024x768] IMG_9332 [1024x768] IMG_9412 [1024x768] IMG_9467 [1024x768] IMG_9511 [1024x768] IMG_9527 [1024x768] IMG_9528 [1024x768] IMG_9549 [1024x768] IMG_9572 [1024x768] IMG_9577 [1024x768] IMGP2679 IMGP2789 PB160123 PB170204 PB170212 PB170213 Picture 010 Picture 029 Picture 031
TU v Košiciach F BERG ÚLPaD
spacer

Novinky a starinky
O cechu
Insígnie cechu
Dôležité dátumy
Regula cechu
Hymna cechu
Štruktúra cechu
Veľmajstri cechu
Majstri cechu
Tovariši cechu
Foto galéria
Kniha návštev

Kronika cechu

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

 


 

Dôležité dátumy

predel

   
 • 26.11.2015, bol do Cechu Logistiky za váženého majstra prijatý, prvý raz dekan fakulty BERG Náš MICHAL CEHLÁR ("NECH DLHO ŽIJE NÁM!")  
  1
 • 13.11.2014, vznik prvej kapely Cechu Logistiky s názvom SCM v zložení Jakub Vondra (bicie), Peter Ignácz (akustická a elektrická gitara), Patrik Tóth (spev a elektrická gitara)  
  1
 • 10.11.2014, Ing. Janka Vrlíková, PhD., obhájila dizertačnú prácu a vyhralal súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu na TUKE za rok 2014  
 • prvá webová stránka cechu bola oficiálne spustená v januári 2012, autorom toho času učňom Petrom Džurinom  
 • doména www.tuke.sk/cechlog bola zriadená 16. decembra 2011, zabezpečil vážený majster Martin Straka
 • 30. marca 2011 podpisom dekrétu získal Ústavu logistiky priemyslu a dopravy práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, ústav ako jediný má toto výsostné právo v rámci krajín V4  
 • prvý návrh loga cechu vznikol v marci 2011, autorom je vážený majster Martin Straka
 • 30. marca 2011, vtedajší minister školstva Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, podpísal dekrét o priznaní práva Technickej univerzite v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 8.5.1. Logistika
 • 26. septembra 2011, bol v rádiu KISS odvysielaný rozhovor s váženým majstrom Martinom Strakom na tému "logistika". Ide o prvú propagáciu ústavu a odboru Logistika v rádiu.
 • 5. septembra 2010 bol zostavený akreditačný spis do odboru 8.5.1. Logistika pre právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, autorom akreditačného spisu je vážený majster Martin Straka, 
 • naspievanie a nahratie hymny cechu bolo v štúdiu Patt Production Daniela Pastuchu v novembri 2009, hymnu naspievali veľavážený veľmajster Dušan Malindžák a v tom čase učni Alenka Kaduková, Dušan Brunovský, Michal Kubec, na gitare hrá Dušan Malindžák, ostatné hudobné nástroje zabezpečuje Daniel Pastucha
 • prvé podpisovanie novoprijatých členov do Kroniky cechu bolo na cechovácii 26. novembra 2009
 • 24. novembra 2009 bolo podpisom dekrétov práv dosiahnuté uskutočňovať vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v odbore 8.5.1. Logistika Ústav logistiky priemyslu a dopravy v tom čase ako jediný mal výsostné právo v rámci krajín V4
 • 24. novembra 2009, vtedajší podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj, podpísal dekrét o priznaní Technickej univerzity v Košiciach právo udeľovať akademický titul doktor (PhD.) absolventom externej formy štúdia päťročného doktorandského študijného programu priemyselná logistika v študijnom odbore 8.5.1. logistika, garantmi  programu sa stali veľavážený veľmajster Dušan Malindžák, vážení majstri Martin Straka a Ján Spišák
 • 24. novembra 2009, vtedajší podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj, podpísal dekrét o priznaní Technickej univerzity v Košiciach právo udeľovať akademický titul doktor (PhD.) absolventom dennej formy štúdia trojročného doktorandského študijného programu Priemyselná logistika v študijnom odbore 8.5.1. Logistika, garantmi  programu sa stali veľavážený veľmajster Dušan Malindžák, vážení majstri Martin Straka a Ján Spišák
 • 24. novembra 2009, vtedajší podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj, podpísal dekrét o priznaní Technickej univerzity v Košiciach právo udeľovať akademický titul inžinier (Ing.) absolventom dennej aj externej formy štúdia dvojročného inžinierskeho študijného programu Priemyselná logistika v študijnom odbore 8.5.1. Logistika, garantom programu sa stal veľavážený veľmajster Dušan Malindžák
 • 24. novembra 2009, vtedajší podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj, podpísal dekrét o priznaní Technickej univerzity v Košiciach právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej aj externej formy štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu Priemyselná logistika v študijnom odbore 8.5.1. Logistika, garantom programu sa stal vážený majster Martin Straka
 • prvé spoločné fotenie nových učňov cechu pre archiváciu v kronike bolo v novembri 2009, zúčastnili sa ho tretiaci Priemyselnej logistiky akademického roka 2009/2010
 • 1. júla 2009 boli zostavené akreditačné spisy do odboru 8.5.1. Logistika pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia Bc., Ing., PhD., autorom akreditačných spisov je vážený majster Martin Straka
 • prvý návrh erbu cechu vznikol 5. decembra 2008, autorom je vážený majster Martin Straka
 • opätovné vzkriesenie Kroniky cechu bolo v novembri 2008 z iniciatívy váženého majstra Martina Straku
 • 16. - 18. apríla 2008 na 37. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, bolo uznesením 37.5.2. schválené zaradenie študijného odboru „LOGISTIKA“ do sústavy študijných odborov pod číslom 8.5.1. logistika
 • odcudzenie Kroniky cechu bolo po cechovácii v roku 2004, páchateľ neznámy – nenahraditeľná škoda pre cech
 • Novela Reguly cechu bola vytvorená 4. novembra 2004 z iniciatívy váženého majstra Ján Spišáka a toho času tovariša Martina Straku
 • vytvorenie Reguly cechu bolo v roku 2001, na Regule cechu spolupracovali veľavážený veľmajster Dušan Malindžák, a v tom čase ctení tovariši Ján Spišák, Martin Straka a Vratislav Šindler
 • Hymna cechu bola zložená v roku 2000, autorom je veľavážený veľmajster Dušan Malindžák
 • založenie Kroniky cechu bolo v roku 2000 z iniciatívy tovarišov cechu Vratislava Šindlera, Jána Spišáka, Martina Straku
 • prvá cechovácia sa konala 8. apríla 1997
 • predel
© Martin Straka & Cech Logistiky 2018
XHTML CSS