Logo_cechu_logistického

Cechovácia je dnes!
06.11.2019

Erb_cechu_logistického
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 CIMG1403 CIMG1405 DSCF0038 DSCF0053 IMG_0770 IMG_0789 IMG_0801 IMG_0821 IMG_0861 IMG_4203 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333 IMG_4368 IMG_4372 IMG_4377 IMG_4526 IMG_4572 IMG_4646 IMG_9085 [1024x768] IMG_9093 [1024x768] IMG_9098 [1024x768] IMG_9148 [1024x768] IMG_9190 [1024x768] IMG_9205 [1024x768] IMG_9264 [1024x768] IMG_9317 [1024x768] IMG_9332 [1024x768] IMG_9412 [1024x768] IMG_9467 [1024x768] IMG_9511 [1024x768] IMG_9527 [1024x768] IMG_9528 [1024x768] IMG_9549 [1024x768] IMG_9572 [1024x768] IMG_9577 [1024x768] IMGP2679 IMGP2789 PB160123 PB170204 PB170212 PB170213 Picture 010 Picture 029 Picture 031
TU v Košiciach F BERG ÚLPaD
spacer

Novinky a starinky
O cechu
Insígnie cechu
Dôležité dátumy
Regula cechu
Hymna cechu
Štruktúra cechu
Veľmajstri cechu
Majstri cechu
Tovariši cechu
Foto galéria
Kniha návštev

Kronika cechu

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

 


 

Regula Cechu logistiky

predel

Preambula reguly cechu

Cech logistický, v slávnom meste Košice roku pána 1996 bol založený s tým, by starodávne tradície cechovníctva v tomto krásnom meste dodržiaval i o rozvoj logistiky v našej krajine sa staral. Cech logistický nielen o odbornosť i spôsobilosť svojich členov dbá, ale i ich spoločenský život a správanie upravuje, by slávu a dobré meno cechu vo svete šírili. Právo i poriadok by bol i v cechu logistickom zachovaný, táto regula bola spísaná i veľmajstrom cechu posvätená.

predel

Hlava I.

Kto kým v cechu môže býti

Článok I.

§ 1.

Cech logistický je veľaváženým veľmajstrom, ale i váženými majstrami, ctenými tovarišmi a učňami tvorený !

§ 2.

Cech logistický, ale i svojich čestných veľmajstrov a čestných majstrov má a náležitú úctu im preukazuje !

Článok II.

Učeň Cechu logistického

§ 1.

Učňom môže býti osoba tretí ročník inžinierskeho a druhý ročník bakalárskeho štúdia študijného zamerania Priemyselná logistika študujúca a s dostatočne na prácu logistu nadaná !

§ 2.

Či daná osoba pasovania za učňa je hodná je na posúdení starších učňov cechu a mladých tovarišoch, ktorí osobu k pasovaniu doporučiť musia !

Článok III.

Tovariš Cechu logistického

§ 1.

Ctením tovarišom Cechu logistického môže býti pasovaný učeň, ktorý bol už promovaný na inžiniera v odbore Priemyselná logistika !

§ 2.

Ctením tovarišom Cechu logistického môže býti aj osoba síce logistiku neštudujúca, no už dlhší čas v odbore pracujúca a dĺžku praxe v odbore v náležitej (tekutej) forme dokladujúca !

§ 3.

Ctením tovarišom Cechu logistického môže sa stať výnimočne aj osoba odbor logistika neštudujúca, v odbore doteraz nepracujúca. Tá osoba, ale musí svoje chcenie náležito prítomným majstrom cechu zdôvodniť a „výšku svojho chcenia“ v náležitej forme dokladovať ! Dostačujúca je i „výška chcenia“, ponechané je len na veľmajstrovi cechu posúdiť a na základe jeho posúdenia len jemu prináleží rozhodnutie učiniť, či osobu túto za tovariša pasovať !

§ 4. Veľmi ctením tovarišom Cechu logistického môže sa stať nielen výnimočne, ale kedykoľvek, osoba ženského pohlavia, veľmajstrovi milá alebo (nebo to nášmu veľmajstrovi ešte dopraj !) aj inak blízka !

Článok IV.

Majster Cechu logistického

§ 1.

Váženým majstrom Cechu logistického môže byť pasovaný tovariš Cechu logistického, ktorý svoje znalosti z odboru Logistika v dizertačnej práci dokladoval, alebo inými významnými a veľmajstrovi milými skutkami k blahu a rozvoju cechu prispel !

§ 2.

Váženým majstrom Cechu logistického môže býti pasovaná osoba, ktorá síce doteraz za tovariša pasovaná nebola, no učinila významné skutky v logistike podnikov našich i v podnikoch za hranicami našej domoviny. Táto osoba je ale tiež povinná „náležité vstupné a zápisné do cechu“ priniesť !

§ 3.

Váženým čestným majstrom Cechu logistického môže býti pasovaná aj osoba významná, ktorá svoj kladný vzťah k cechu svojou doterajšou činnosťou už prejavila a jeho členov lahodným mokom v hojnej miere obdarila !

Článok V.

Veľmajster Cechu logistického

§ 1.

Veľaváženým veľmajstrom Cechu logistického môže býti len osoba jedná jediná a to tá pre túto funkciu najvhodnejšia. Táto vážená, čestná a spravodlivá osoba a jej dlhodobým štúdiom obrovské znalosti nadobudnuté a praxou mnohokrát preverené musia byť známe v šírošírom svete. Táto osoba, ak chce dobrým veľmajstrom Cechu logistického i príkladom pre ostatných členov cechu býti musí nežnejšie pohlavie si ctiť, dobrému jedlu a lahodnému moku musí holdovať a dobrú a veselú zábavu nadovšetko milovať !

§ 2.

Veľaváženým čestným veľmajstrom cechu logistického môže byti pasovaná aj osoba veľmi významná, ktorá svoj kladný vzťah k cechu a k logistike svojou doterajšou činnosťou už mnohokrát prejavila a jeho členom svojou prácou a životom išla príkladom !

predel

Hlava II.

Povinnosti členov Cechu logistického

Článok I.

Povinnosti veľmajstra Cechu logistického

§ 1.

Veľavážený veľmajster Cechu logistického povinnosť nemá žiadnu, pretože všetko, čo činí a povie pre cech logistický a jeho slávu dobré jest!

Článok II.

Povinnosti majstra Cechu logistického

§ 1.

Vážený majster Cechu logistického musí konať tak, by k sláve cechu logistického prispel !

§ 2.

Vážený majster Cechu logistického musí si svojho veľaváženého veľmajstra ctiť a na jeho slová dbať !

§ 3.

Vážený majster Cechu logistického musí o svojho veľaváženého veľmajstra sa starať by hladom a smädom a nedostatkom potešenia netrpel !

§ 4.

Vážený majster Cechu logistického musí cteným tovarišom i učňom Cechu logistického príkladom ísť, starať sa o nich, by do krásy a múdrosti vyrástli a Cechu logistickému hanbu nerobili !

Článok III.

Povinnosti tovariša Cechu logistického

§ 1.

Ctený tovariš Cechu logistického musí svojho veľaváženého veľmajstra i vážených majstrov si ctiť a na ich slová a príkazy dbať !

§ 2.

Ctený tovariš Cechu logistického musí o svojich nadriadených sa z hrdosťou starať, by hladom a preukrutným smädom netrpeli i nedostatok zábavy a potešenia zo ženami nepoznali !

§ 3.

Ctený tovariš Cechu logistického musí i o učňov Cechu logistického sa vzorne starať, by po odbornej i kultúrnej stránke výrazne sa zlepšili, i od pospolitého národa študentského sa svojou múdrosťou i vzorným správaním líšili.

§ 4.

Ctený tovariš Cechu logistického musí dbať i nato, či učni Cechu logistického sa vzorne správajú a hanbu Cechu logistickému nekonajú. Bo v prípade takom, ctený tovariš musí slovom svojim i rukou svojou zasiahnuť a nápravu vykonať.

§ 5.

Ctený tovariš Cechu logistického musí dbať predovšetkým o to, či učni Cechu logistického nadovšetko svätú Regulu cechu logistického si ctia !

§ 6.

Milou povinnosťou cteného tovariša Cechu logistického je láskavo strpieť (i podľa uváženia jeho opätovať) záujem zo strany učníc Cechu logistického.

Článok IV.

Povinnosti učňa Cechu logistického

§ 1.

Učeň Cechu logistického musí svojich veľavážených veľmajstrov, vážených majstrov i ctených tovarišov si ctiť a na ich slová a príkazy úzkostlivo dbať !

§ 2.

Učeň Cechu logistického musí o svojich nadriadených z nadšením sa starať, by hladom ich taniere a preukrutným smädom ich poháre netrpeli, nedostatok zábavy a dobrej nálady netrpeli a potešenia zo ženami sa im nikdy nemálilo !

§ 3.

Učeň Cechu logistického musí nadovšetko svätú Regulu cechu logistického si ctiť, vzorne sa správať, hanbu Cechu logistickému nekonať, po odbornej i kultúrnej stránke výrazne sa zlepšovať, od pospolitého národa študentského sa svojou múdrosťou i vzorným správaním odlišovať.

§ 4.

Povinnosťou učňa Cechu logistického, v prípade takom, že zlý skutok vykonal, je strpieť nápravu cteným tovarišom vykonanú, bo taká náprava spravodlivá je.

§ 5.

Milou povinnosťou učníc Cechu logistického je z láskou v očiach o svojich ctených tovarišov, vážených majstrov a najmä o veľaváženého veľmajstra sa starať a svoju náklonnosť im dennodenné prejavovať, bo oni radi to majú.

predel

Hlava III.

Článok I.

Práva veľmajstra Cechu logistického

§ 1.

Právo veľaváženého veľmajstra Cechu logistického je v cechu logistickom právom absolútnym ! Bo všetko čo on činí dobré je !

Článok II.

Práva majstra Cechu logistického

§ 1.

Právom váženého majstra Cechu logistického je čokoľvek činiť, čo mu veľavážený veľmajster a Ústava Slovenskej republiky nezakáže !

Článok III.

Práva tovariša Cechu logistického

§ 1.

Právom cteného tovariša je robiť aj to načo už veľavážený veľmajster a vážení majstri svojimi fyzickými silami nestačia !

Článok IV.

Práva učňa Cechu logistického

§ 1.

Svätým právom učňa Cechu logistického je si všetky povinnosti svedomito a riadne plniť !

 

predel

Novela Cechovej regule vydanej roku pána 2001 dňa 4 mesiaca novembrového roku pána 2004 vydaná.

Účel novelizácie cechovej regule rozmáhajúce nešváry zakázať a poriadok a nápravu v cechu učiniť !

predel

HLAVA I.

Článok II.

Učeň Cechu logistického

§ 1.

Učňom môže býti osoba tretí ročník inžinierskeho a tretí ročník bakalárskeho štúdia študijného zamerania Priemyselná logistika študujúca a dostatočne na prácu logistu nadaná !

predel

HLAVA IV.

Článok I.

Cechová slávnosť

§ 1.

Cechová slávnosť sa raz ročne v jeseni bude konati, na historickom mieste Herľanskom pri gejzíre studenom.

§ 2.

By pohoda a dobrá nálada na cechovej slávnosti ničím a nikým nerušená bola, účasť na cechovej slávnosti len členom cechu a pozvaným hosťom povolená je, ich rodinným príslušníkom a intímnym priateľom sa však prísne zakazuje !

§ 3.

Kto raz za sedem rokov účasťou svojou na cechovej slávnosti svoj vrúcny vzťah k cechu neprejaví, alebo svoju neúčasť zaslaním lahodného moku neospravedlní, bude z cechu vykázaný.

§ 4.

Pod prísnym trestom sa na cechovej slávnosti použitie audiovizuálnej záznamovej techniky (aj mobilných telefónov) zakazuje, bo spomienky z cechovej slávnosti ostať môžu len v pamäti účastníkov. Porušenie tohto zákazu sa trestá vylúčením z cechovej slávnosti ! Výnimkou z tohto prísneho zákazu je oficiálnych desať fotiek pre historické účely cechu spoľahlivou osobou urobených.

§ 5.

Použitie iných ako cechových titulov na cechovej slávnosti sa zakazuje! Omyl v oslovení len okamžitým podaním lahodného moku alebo splnením „iného“ priania hriešnik musí odčiniť!

§ 6.

Za lahodný mok sa na cechovej slávnosti pivo nepovažuje a preto požívanie jeho počas slávnosti sa zakazuje !

Článok II.

Kronika cechu

§ 1.

Bo pamäť účastníkov časom a lahodným mokom poznačená je, pre účely historické kronika cechu bude spísaná !

predel

 

© Martin Straka & Cech Logistiky 2018
XHTML CSS